ENGLISH

The theohmcollection.com website uses cookies. With effect from the new General Data Processing Regulation, every website owner is legally obliged to inform the user about the nature of the cookies delivered. The website owner must also ask the user for permission to place cookies. By clicking “OK” on the cookie notification on theohmcollection.com or by continuing to use the website, you consent to the placing of cookies.

What is a cookie?

A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website and stored by your browser on the hard drive of your computer. The information stored therein can be sent back to our servers on a subsequent visit. Cookies help us in many ways to serve you better through our website.

Types of cookies

The website theohmcollection.com uses several types of cookies:

Functional cookies are technically necessary to, for example, remember your preferred language or font size.
We use analytical cookies to collect and analyze data about the visit to our website, such as click behaviour, visit time and visit frequency. We use this data to improve theohmcollection.com. This information is for The Ohm Collection B.V. cannot be traced back to individual visitors to our website.
Non-functional cookies, for example to show YouTube and videos via an embedded video. The website theohmcollection.com makes use of this, so that we can show you as a visitor relevant videos. A video may contain advertisements. The ad-providing website may also place cookies itself. These cookies contain information with which, for example, YouTube could identify you as a visitor. Learn more about YouTube's cookie policy.

PHPSESSIONID cookie: This cookie is used by a WordPress plugin. This is a program within the website that improves the security of the website.
Tracking cookies. We use these cookies to keep track of which pages you visit in order to build a profile of your online behavior. This profile is not linked to your name, address, e-mail address, but only to match advertisements to your profile, so that they are as relevant to you as possible. These cookies make it possible that:
it can be checked whether you have clicked on an ad
information about your surfing behavior is passed on to other websites
third party services are used to show you advertisements.

No cookies

You can delete the cookies via the browser. The Consumers' Association has made a step-by-step explanation available online. Note: If you refuse and/or delete cookies, you will not always be able to use all the options of a website. In addition, refusing or deleting cookies only has consequences for the computer and browser on which you perform this action. If you use multiple computers, public computers and/or browsers, you must repeat the above action(s) as often as necessary.

Unforeseen cookies

Due to the way the internet and websites work, we may not always have insight into the cookies that are placed by third parties via our website. This is especially the case if our web pages contain so-called embedded elements. These are texts, documents, pictures or videos that are stored with another party, but that are shown on, in or via our website.

If you come across cookies on this website that fall into this category and that we have not mentioned above, please let us know. Or contact the third party directly and ask which cookies they placed, what the reason is, what the lifespan of the cookie is and how they have guaranteed your privacy.

This cookie statement was last modified: June 2018.
Privacy

The personal information you enter via forms on theohmcollection.com will only be used to process your message or to send you information, vacancies, orders or news items at your request. Your data will not be used for other purposes and is only accessible to our employees who need it for the performance of their job. Your data will never be disclosed to anyone outside of The Ohm Collection B.V. (for whatever purpose) made available.

We respect the privacy of visitors to the website and ensure that the personal information you provide is treated confidentially. Processing of personal data is done in a manner that is in accordance with the requirements set by the General Data Processing Regulation. If you fill in a contact or registration form on the website, or send an e-mail, the data you send us will be kept for as long as the nature of the form or the content of your e-mail require for the complete answering and handling thereof.
DUTCH

De website theohmcollection.com maakt gebruik van cookies. Met ingang van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensverwerking is elke website-eigenaar wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies. Ook moet de website-eigenaar de gebruiker toestemming vragen voor het plaatsen van cookies. Door bij de cookiemelding op theohmcollection.com op “OK” te klikken of gebruik te blijven maken van de website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies helpen ons op vele manieren om u via onze website beter van dienst te zijn.

Soorten cookies

De website theohmcollection.com maakt gebruik van meerdere soorten cookies:

 

Geen cookies

U kunt de cookies verwijderen via de browser. De Consumentenbond heeft een stap voor stap uitleg online beschikbaar gemaakt. Let op: Indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers, openbare computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies, die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten. Dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen, die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies zij plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd: juni 2018.

 

Privacy

De persoonlijke gegevens die u op theohmcollection.com invult via formulieren, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek informatie, vacatures, bestellingen of nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers die dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Uw gegevens  worden nooit aan personen buiten The Ohm Collection B.V. (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking stelt. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.